ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เมือง Bahía Blanca จังหวัด Buenos Aires

 ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ จ.บัวโนสไอเรส

เมือง Bahía Blanca วันที่ 30 กันยายน 2558

 

1.  เอกอัครราชทูตเจษฎา ชวาลภาคย์ และคณะได้พบหารือกับบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

1.1 Dr. Gustavo José Bevilacqua นายกเทศมนตรีเมือง Bahía Blanca

1.2 ประธานและคณะผู้บริหาร Commerce, Industry and Services Corporation of Bahía Blanca และผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับเชิญ เช่น President of Puerto Bahía Blanca (ประธานท่าเรือ), Despachante de Aduana (ตัวแทนออกของและขนส่งสินค้า), คณบดีจาก Universidad Tecnologica Nacional และเลขาธิการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันจาก Universidad Nacional Del Sur

1.3 นาย Santiago Hencevic, Buenos Aires Trading Director - Soybean Crush บริษัท Louis Dreyfus Commodities

2. ข้อสรุปและข้อสังเกต

2.1 ศักยภาพของเมือง Bahía Blanca

เมือง Bahía Blanca เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกที่เป็นจุดนำเข้า - ส่งออกสินค้ากับประเทศไทยและยังเป็น hub ของสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม โรงงานผลิตปุ๋ย และท่อส่งก๊าซและน้ำมัน ดังนั้น จึงเป็นเมืองที่สำคัญซึ่งเป็นเสมือนจุดรวบรวมและขนถ่ายสินค้า และเป็นประตูที่สินค้าของไทยกับอาร์เจนตินาใช้ขนส่งระหว่างกัน ดังนั้นจึงเป็นการดีที่ทั้งภาครัฐและเอกชนของ Bahía Blanca เห็นถึงความสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์กับไทยและตอบรับการเยือนเป็นอย่างดี

2.2 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการค้าขายกับไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสได้ให้ข้อมูลแก่ภาคส่วนดังกล่าวถึงศักยภาพสินค้าไทยที่หลากหลายที่อาร์เจนตินาอาจพิจารณานำเข้ามากขึ้น เช่น ส่วนประกอบและอะไหล่ยานยนต์ ส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากโลหะ พลาสติก และยางพารา อุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงวงจร คอมเพรสเซอร์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ และอาหารแปรรูป ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาร์เจนตินาโดยเฉพาะเมือง Bahía Blanca จะสามารถนำเข้ามาใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของเมือง ขณะเดียวกันก็ได้ให้ข้อมูลถึงศักยภาพของตลาดนำเข้าของไทยและอาเซียน รวมถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

2.3 ความเห็นของนักธุรกิจอาร์เจนตินาต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอาร์เจนตินา (สมัยประธานาธิบดี Cristina Fernandez de Kirchner - CFK)

ที่ผ่านมาการติดต่อค้าขายระหว่างไทยกับอาร์เจนตินาผ่านทาง Bahía Blanca เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคระหว่างกัน ยกเว้นเรื่องภาษีนำเข้า การจำกัดโควตาการนำเข้า และการควบคุมเงินเปโซ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอาร์เจนตินา อยู่เหนือการควบคุมของผู้บริหารระดับเมือง ในหลายโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะหารือกับนักธุรกิจอาร์เจนตินาทั้งในและนอกกรุงบัวโนสไอเรส ส่วนใหญ่ต่างแสดงความไม่พอใจนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอาร์เจนตินาที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการค้าระหว่างประเทศ และตั้งความหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลชุดใหม่

2.4 ความเห็นของสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับโอกาสของสินค้าไทย (สำหรับสมัยรัฐบาลประธานาธิบดี Cristina Fernandez de Kirchner - CFK)

สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า สินค้าประเภททุติยภูมิ (secondary product) เช่น ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา โพลิเมอร์ และพลาสติก หรือสินค้าประเภท enabling product เช่น แผงวงจรไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ เครื่องจุดประกาย อะไหล่รถยนต์ ลูกปืนล้อ และส่วนประกอบเครื่องจักรกล ที่เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของอาร์เจนตินาน่าจะได้ผลคุ้มค่าเนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายปกป้องตลาดภายในของอาร์เจนตินาที่เน้นการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ผลิตหรือประกอบสินค้าอาร์เจนตินานึกถึงส่วนประกอบหรืออะไหล่จากไทยในฐานะส่วนประกอบหรืออะไหล่มีคุณภาพ

 

--------------------------

บันทึกการพบหารือกับบุคคลต่าง ๆ

ในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจังหวัดบัวโนสไอเรส

ณ เมือง Bahía Blanca วันที่ 30 กันยายน 2558

 

1.      การพบหารือกับ Dr. Gustavo José Bevilacqua นายกเทศมนตรีเมือง Bahía Blanca

 

1.1 เอกอัครราชทูตเจษฎา ชวาลภาคย์

- ในปี 2557 การค้าไทย - อาร์เจนตินามีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากอาร์เจนตินา ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งธัญพืช เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์อื่น ๆ ผ่านทางท่าเรือของเมือง Bahía Blanca ขณะเดียวกัน ไทยส่งออกส่วนประกอบรถยนต์ อะไหล่ และเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางนี้เช่นกัน ดังนั้น ไทยกับเมือง Bahía Blanca จึงมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างกัน

- เมือง Bahía Blanca มีผังเมืองที่ดี สะอาด และมีทัศนียภาพสวยงาม ขอชื่นชมวิสัยทัศน์
การบริหารงาน และการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนายกเทศมนตรีฯ ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นกัน ปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปไทย 30 ล้านคน ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวอาร์เจนตินาไปไทย 21
,000 คน ช่วง 7 - 8 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวอาร์เจนตินาไปไทย 18,000 คน แล้ว คาดว่าจนถึงสิ้นปีน่าจะถึง 30,000 คน ไทยมีประชากร 70 ล้านคน และถ้ารวมทั้งอาเซียนจะมีประมาณ 600 ล้านคน ดังนั้น จึงเป็นตลาดใหญ่ หากเมือง Bahía Blanca สนใจจะจัดคณะผู้แทนทางการค้าไปไทยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในประเทศไทย

1.2 นายกเทศมนตรีฯ

- เมือง Bahía Blanca ตั้งอยู่ท่ามกลางภาคส่วนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสถาบันการศึกษา/วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเมืองอื่น ๆ ในละแวกรอบ ๆ ซึ่งภาคส่วนดังกล่าวสามารถเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงทำให้ Bahía Blanca เป็นศูนย์กลาง (hub) ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและปิโตรเลียมในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ และยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญ จึงเป็นจุดขนถ่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ปุ๋ย และปิโตรเลียม เพื่อนำเข้า - ส่งออกทางเรือเดินสมุทรต่อไป การที่เอกอัครราชทูตฯ นำคณะมาเยือนในครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมือง Bahía Blanca มีการนำเข้า - ส่งออกสินค้ากับไทยอย่างสม่ำเสมอ การกระชับความสัมพันธ์กับไทยจึงมีความจำเป็น

- ในโอกาสนี้ขอมอบแถลงการณ์ต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะ Honorary Guest of Bahía Blanca

 

2.      การพบหารือกับประธานและคณะผู้บริหาร Commerce, Industry and Services Corporation of Bahía Blanca และผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับเชิญ เช่น President of Puerto Bahía Blanca (ประธานท่าเรือ), Despachante de Aduana (ตัวแทนออกของและขนส่งสินค้า), คณบดีจาก Universidad Tecnologica Nacional และเลขาธิการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันจาก Universidad Nacional Del Sur

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับโอกาสทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในประเทศไทย
และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - อาร์เจนตินา รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน ถาม - ตอบ ข้อคิดเห็น
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ปัจจุบัน Bahía Blanca ส่งออกกากถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสัตว์ไปประเทศไทยอยู่แล้ว
แต่ประสงค์จะเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรอื่น ๆ โดยเฉพาะเนื้อวัว เนื้อหมู และพืชผักผลไม้ไปยังประเทศไทย แต่ปัญหาด้านระยะทางทำให้ต้องส่งทางเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ข้อเสนอ คือ

(1) ควรผลักดันให้ รัฐบาลอาร์เจนตินาพิจารณาสร้างสนามบินเฉพาะสำหรับขนส่งสินค้า (air cargo) ที่ Bahía Blanca เพื่อลดระยะทางและค่าใช้จ่ายที่ต้องขนส่งสินค้าไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน Ezeiza ที่กรุงบัวโนสไอเรส ซึ่งห่างออกไปทางเหนือกว่า 600 กิโลเมตร

(2) ส่งออกสินค้าประเภทอาหารแปรรูปหรืออาหารกระป๋องมากขึ้นเนื่องจากมีอายุนานกว่าสามารถส่งทางเรือได้เพื่อลดต้นทุน

- นักธุรกิจสอบถามว่าไทยกับอาร์เจนตินามีความตกลงทางการค้าระหว่างกันหรือไม่

- ประธานท่าเรือ Bahía Blanca ประสงค์จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือน้ำลึกของไทยกับท่าเรือ Bahía Blanca

- ประธาน Petrochemical Hub, Bahía Blanca ประสงค์จะเชิญชวนนักลงทุนไทยไปลงทุนใน Petrochemical Hub, Bahía Blanca

- Universidad Nacional Del Sur ประสงค์จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทย เช่น แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

- นักธุรกิจส่วนใหญ่ประสงค์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายกีดกันการนำเข้าสินค้าของรัฐบาลอาร์เจนตินา โดยตั้งความหวังว่าภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม 2558 รัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีนโยบายที่เอื้อต่อภาคธุรกิจและลดภาษีนำเข้าสินค้าลงกว่านี้

- นักท่องเที่ยวอาร์เจนตินาเดินทางไปประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวอาร์เจนตินา การบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวของไทยเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วภายหลังวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น สึนามิ เหตุระเบิด ฯลฯ

 

 

3.      การพบหารือกับนาย Santiago Hencevic, Buenos Aires Trading Director - Soybean Crush บริษัท Louis Dreyfus Commodities

 

3.1 บริษัท Louis Dreyfus Commodities (LD) เป็นบริษัทข้ามชาติจากฝรั่งเศส ทำธุรกิจลักษณะพ่อค้าคนกลางและรับนำเข้า - ส่งออกสินค้าทั่วโลก LD แอฟริกานำเข้าข้าวและน้ำตาลจากประเทศไทย จำนวนมากเพื่อไปจำหน่ายในแอฟริกาตะวันตก ส่วน LD สาขาอาร์เจนตินามีการส่งออกกากถั่วเหลืองไปยังประเทศไทยเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ลูกค้าสำคัญ ได้แก่ บริษัท CP และ Betagro เพื่อนำไปเป็นอาหารไก่และสุกร ส่วน LD สาขาในยุโรปก็รับซื้อเนื้อไก่และเนื้อสุกรจาก CP และ Betagro เช่นกัน LD สาขา Bahía Blanca เพิ่งก่อสร้างไซโลและจุดขนถ่ายสินค้าของตนเองเมื่อปี 2554 บนพื้นที่ที่ได้รับสัมปทาน 30 ปีจาก รัฐบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ Bahía Blanca โดยก่อนหน้านี้เช่าพื้นที่จากผู้ประกอบการอื่นเพื่อดำเนินการ สินค้าส่วนใหญ่ คือ ธัญพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี น้ำผลไม้ นมวัว ปุ๋ย โดยที่ท่าเรือ Bahía Blanca เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก จึงสามารถรองรับเรือบรรทุกส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้และพร้อมเดินเรือออกสู่มหาสมุทรได้ทันที โดยสินค้าที่ส่งไปไทยจะใช้เส้นทางนี้และต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียเพื่อขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ส่วน LD สาขา Rosario ตั้งอยู่ทางเหนือของ Bahía Blanca ประมาณ 900 กิโลเมตร (ขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงบัวโนสไอเรสอีกประมาณ 300 กิโลเมตร) เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Parana รองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กกว่าเพื่อล่องลงมายังแม่น้ำ La Plata ก่อนจะออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก

3.2 ที่ผ่านมา ธุรกิจนำเข้า - ส่งออกระหว่าง LD กับประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา นอกจากนี้ LD ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแม้ราคาพืชผลจะตกต่ำหรือผลผลิตลดลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศหรือภัยธรรมชาติเพราะทำหน้าที่เป็นคนกลางเท่านั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกร สภาพอากาศในแต่ละปีจะเป็นตัวกำหนดว่าเกษตรกรควรเพาะปลูกพืชชนิดใดมากน้อยในแต่ละปีรัฐบาลจะกำหนดโควตาการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศในแต่ละปี รบ.ปัจจุบันมีนโยบายควบคุมค่าเงินเปโซให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

 

 

*   *   *   *   *

 
โครงการ Road Show

จังหวัด Neuquén
จังหวัด Córdoba article
จังหวัด Tierra del Fuego article
จังหวัด Mendoza articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.