ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


จังหวัด Córdoba article

1)ผลการดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการส่งเสริม คสพ.ทางเศรษฐกิจกับจังหวัด Córdoba ระหว่างวันที่ 27-30 มี.ค. 2555 ทีม ปทท. ของ สอท. ประสบผลสำเร็จในการสร้างเครือข่าย คสพ. ที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นนำของจังหวัด Córdobaซึ่ง สอท. ได้พบปะกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด Córdoba เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่    

- ProCórdoba (สนง. ส่งเสริมการค้าและการลงทุน)         
- หอการค้าถั่วลิสงของอาร์เจนตินา
- รัฐบาลจังหวัด Córdoba
- เทศบาลนคร Córdoba
- มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Córdoba
- บริษัท Arcor Grupo 
- บริษัท San Ceferino Campos y Hacienda S.A.
     
1.1 การพบปะกับนาย Gerardo Carlos Seidel ประธาน ProCórdoba
จากการรับฟังการบรรยายของ ProCórdoba ทราบว่า จังหวัด Córdoba ตั้งอยู่ในบริเวณที่จะเชื่อม ต่อสองฝั่งมหาสมุทร คือ มหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก (Bio-Oceanic Corridor) ซึ่งเป็นแนวพื้น ที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในหลากหลายด้าน รปท. สมาชิก Mercosur กับชิลี จังหวัด Córdoba มีประชากรประมาณ 3.3 ล้านคนมากเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดบัวโนสไอเรส และเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่สำคัญเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดบัวโนสไอเรสและจังหวัด Santa Fe ตามลำดับ เมื่อปี 2554 มียอดการส่งออกมากถึง 10.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12.45 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ มีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ บราซิล (ร้อยละ 19 ของการส่งออก) จีน (ร้อยละ 11) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 5) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 3) การส่งออกสินค้าไป ปทท. ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2548-2551 เมื่อปี 2553 จังหวัด Córdoba ส่งออกสินค้าไป ปทท. เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 113 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งร้อยละ 90 เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรและวัตถุดิบ โดยเฉพาะกากพืชน้ำมันและถั่วเหลือง
 
- นาย Seidel ชี้แจงว่า ProCórdoba ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยความคิดริเริ่มของนาย José Manuel De La Sota ผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน เป็นองค์กรผสมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Mixed Private and State Agency) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยนำคณะนักธุรกิจดังกล่าวไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติมากถึง 60 งานต่อปี และให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในจังหวัด Córdoba นอกจากนี้ ProCórdoba เป็นสมาชิกของ International Network for Regional Trade Promotion Organizations – RTPO (www.rtpo.net) ซึ่งเป็นเครือข่ายของหน่วยงานส่งเสริมการค้า รปท. โดยมีประเทศสมาชิกอยู่ 17 ประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับ International Enterprise ของสิงค์โปร
 
- นาย Seidel ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด Córdoba ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตร (ร้อยละ 45)วัตถุดิบ (ร้อยละ 30) และภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 25) โดยผลิตมวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าเทียบเท่ากับร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ มีการส่งออกสินค้าไปประเทศต่างๆ มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ถั่วเหลือง ธัญพืช เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์นม ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ และรถยนต์ ในขณะเดียวกัน จังหวัด Córdoba ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญอีกหลายแห่ง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศเดินทางไปเที่ยวประมาณ 5 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 
- ออท. ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ปทท. และศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจให้กับประธานและสมาชิกของ ProCórdoba ตลอดจนคณะนักธุรกิจจากหอการค้าจังหวัด Córdoba ที่เข้าร่วม ออท. ได้บรรยายถึงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (strategic location) ของ ปทท. ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงตอนใต้ของจีน อีกทั้ง ปทท. และประเทศสมาชิกอาเซียนก็มี คตล. เขตการค้าเสรีกับหลายประเทศ จึงเปรียบ เสมือนเป็นประตูสู่เอเชีย ซึ่งนักธุรกิจชาวอาร์เจนตินาน่าจะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบดังกล่าว อีกทั้ง ออท. ได้ชี้แจงถึงระดับการพัฒนาและศักยภาพทางเศรษฐกิจของ ปทท. ในปัจจุบันซึ่งนักธุรกิจส่วนใหญ่ยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่อนข้างจำกัด
 
- ต่อมา ผอ. สคต. ได้ฉายวีดีทัศน์แนะนำบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการส่งออกและของ สคต. ให้ กับผู้เข้าร่วม พร้อมทั้งชี้แจงถึงโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถขยายความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงมูลค่าการส่งสินค้าไทยไปอาร์เจนตินาทั้งหมดยังมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการส่งออกสินค้าไทยไป ตปท. ทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ผอ. สคต. ได้เชิญชวนให้นักธุรกิจที่สนใจไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติต่างๆ ที่จัดขึ้นใน ปทท. โดยเฉพาะงาน THAIFEX-World of Food Asia ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญเป็นลำดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียรองจากญี่ปุ่น โดย ปทท.เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พ.ค. และงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ทั้งนี้ ทาง สคต. พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม ทั้งในส่วนของที่พักและการเดินทางภายใน ปทท. ตลอดจนการจัด Business Matching กับนักธุรกิจไทย
 
1.2 การพบปะกับนาย Luis Macario ประธานหอการค้าถั่วลิสงของอาร์เจนตินา
- นาย Macario ชี้แจงว่า จังหวัด Córdoba เป็นผู้ส่งออกถั่วลิสงรายแรกๆ ของโลก เมื่อปี 2513 ถั่วลิสงส่วนใหญ่ที่ปลูกจะนำมาผลิตเป็นน้ำมันถั่วลิสงเพื่อการส่งออก แต่ต่อมาได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ด้วย ปัจจุบัน หอการค้าถั่วลิสงของอาร์เจนตินามีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 25 บริษัท ซึ่งมีการส่งออกถั่วลิสงไปมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยร้อยละ 40 ส่งออกไปยุโรป รัสเซีย แอลจีเรีย และสหรัฐฯ แต่ยังไม่มีการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียเท่าที่ควร เนื่องจากจีนเป็นผู้ส่งออกถั่วลิสงรายใหญ่และครองตลาดในเอเชีย อย่างไรก็ดี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชาชนก็มีกำลังซื้อมากขึ้น จึงมีการบริโภคถั่วลิสงที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการส่งออกน้อยลง ดังนั้น ทางหอการค้าจึงมีความสนใจที่จะส่งถั่วลิสงไปจำหน่ายในประเทศแถบเอเชียมากขึ้น รวมถึง ปทท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วลิสงของจังหวัด Córdoba มีการควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลง (Pesticide Control) และมีอฟลาท๊อกซิน (aflatoxin) ต่ำ ถือว่าเป็นถั่วลิสงที่มีคุณภาพดีเลิศ ในอดีต ทางหอการค้าเคยเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าที่นครดูไป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นาย Macario แจ้งว่า ที่ขอพบหารือกับ ออท. และคณะเป็นกรณีพิเศษแยกจากการหารือของ ProCórdoba เพื่อขอคำแนะนำจาก สอท. เกี่ยวกับการส่งออกถั่วลิสงไปจำหน่ายที่ ปทท.
 
- นาย Macario ชี้แจงว่า จังหวัด Córdoba เป็นผู้ส่งออกถั่วลิสงรายแรกๆ ของโลก เมื่อปี 2513 ถั่วลิสงส่วนใหญ่ที่ปลูกจะนำมาผลิตเป็นน้ำมันถั่วลิสงเพื่อการส่งออก แต่ต่อมาได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ด้วย ปัจจุบัน หอการค้าถั่วลิสงของอาร์เจนตินามีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 25 บริษัท ซึ่งมีการส่งออกถั่วลิสงไปมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยร้อยละ 40 จะส่งออกไปยุโรป รัสเซีย แอลจีเรีย และสหรัฐฯ แต่ยังไม่มีการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียเท่าที่ควร เนื่องจากจีนเป็นผู้ส่งออกถั่วลิสงรายใหญ่และครองตลาดในเอเชีย อย่างไรก็ดี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชาชนก็มีกำลังซื้อมากขึ้น จึงมีการบริโภคถั่วลิสงที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการส่งออกน้อยลง ดังนั้น ทางหอการค้าจึงมีความประสงค์ที่จะส่งถั่วลิสงไปจำหน่ายในประเทศแทบเอเชียมากขึ้นรวมถึง ปทท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วลิสงของจังหวัด  Córdoba มีการควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลง (Pesticide Control) และมีอฟลาท๊อกซิน (aflatoxin) ต่ำ ถือว่ามีคุณภาพดีเลิศ ในอดีต ทางหอการค้าเคยเดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นาย Macario แจ้งว่าที่ขอพบหารือกับ ออท. และคณะเป็นกรณีพิเศษแยกจากการหารือของ ProCórdoba เพื่อขอคำแนะนำจาก สอท. เกี่ยวกับการส่งออกถั่วลิสงไปจำหน่ายที่ ปทท.
 
- ออท. ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนจังหวัด Córdoba ในครั้งนี้ นอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดแล้ว สอท.ประสงค์จะแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจไทย ออท. เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ได้พบปะกับทางหอการค้าและรับทราบถึงคุณภาพของถั่วลิสงที่ปลูกในจังหวัด Córdoba เนื่องจากคนไทยนิยมนำถั่วลิสงมาประกอบการทำอาหารไทย แต่ถั่วลิสงที่ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าส่วนใหญ่ยังมีการใช้ยาฆ่าแมลงและอฟลาท๊อกซินสูง ออท. จึงเชื่อมั่นว่า จังหวัด Córdoba มีโอกาสที่จะส่งถั่วลิสงไปจำหน่ายที่ ปทท. มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้แทนของหอการค้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ถั่วลิสงที่ส่งออกจากจังหวัด Córdoba มีอฟลาท๊อกซินต่ำ อีกทั้ง ยังมีระบบการผลิตและระบบสืบค้นย้อนหลัง (Traceability) ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสหภาพยุโรป
 
- ผอ. สคต. ชี้แจงว่า ปทท. มีการนำเข้าถั่วลิสงจากจีนและอินเดียประมาณ 50 ตันต่อปี เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคถั่วลิสงในอาหารไทย ผอ. สคต. แนะนำว่า หากหอการค้าต้องการส่งออกถั่วลิสงไปจำหน่ายที่ ปทท. ควรจะเดินทางไปเข้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia ในช่วงเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะพบปะกับนักธุรกิจจาก ปทท. และประเทศในแทบเอเชียอื่นๆ ที่เข้าร่วม ซึ่งอาจมีความสนใจที่จะนำเข้าถั่วลิสงจากอาร์เจนตินามากขึ้น ในโอกาสเดียวกัน ผอ. สคต. ได้มอบแผ่น CD ข้อมูลรายชื่อบริษัทผู้ส่งออกและนำเข้าของไทยเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมหากหอการค้าต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณีพิเศษทาง สคต. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
 
1.3 การเข้าเยี่ยมคารวะนาง Alicia Mónica Pregno รองผู้ว่าราชการจังหวัด Códobra
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด Córdoba กล่าวต้อนรับ ออท. และคณะ พร้อมทั้งแสดงความเสียใจที่นาย José Manuel De La Sota ผู้ว่าราชการจังหวัด Córdoba ไม่สามารถให้การต้อนรับ ออท. ด้วยตัวเอง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนอยู่ที่กรุงบัวโนสไอเรส อย่างไรก็ดี นาย De La Sota มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางเยือนจังหวัด Córdoba ของ สอท. จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
- ออท. ตระหนักดีว่าทั้งผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการมีภารกิจมากมาย จึงขอขอบคุณที่ให้คณะเข้าพบ ออท. ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนจังหวัด Córdoba ก็เพื่อแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจไทย โดย สอท. จะเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับทางเว็บไซด์ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยของ สอท. ต่อไป จากการพบปะและรับฟังการบรรยายจาก ProCórdoba ออท. เชื่อมั่นว่า ปทท. และจังหวัด Córdoba ยังมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือกันอีกมาก อาทิ หอการค้าถั่วลิสงประสงค์จะส่งถั่วลิสงไปจำหน่ายที่ ปทท. มากขึ้น ซึ่ง สอท. ได้แนะนำให้ทางหอการค้าส่งผู้แทนไปเข้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asiaในช่วงเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้พบปะกับผู้นำเข้าจาก ปทท. และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ทั้งนี้ ออท. หวังว่าทางรัฐบาลจังหวัดจะให้การสนับสนุนแก่หอการค้าถั่วลิสงสำหรับการเข้าร่วมงานดังกล่าวที่ ปทท. ด้วย
 
- ออท. ชี้แจงว่า นอกเหนือจากความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุน สอท. ประสงค์จะแสวงหาความร่วมมือทางด้านการศึกษากับจังหวัด Córdoba โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด Córdoba เป็นศูนย์ กลางทางด้านการศึกษาของประเทศและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคลาตินอเมริกา (National University of Córdoba) สอท. มีแผนการที่จะดำเนินโครงการ Thailand Corner กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Córdoba ซึ่ง สอท. จะนำหนังสือและวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมไทย ไปเผยแพร่แก่นักศึกษาเพื่อใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปทท. อันจะเป็นการปูทางสู่ความร่วมมือทางด้านอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ สอท. ได้ดำเนินโครงการลักษณะนี้กับมหาวิทยาลัย La Plata แล้ว และก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด Córdoba เห็นว่า โครงการ Thailand Corner ของ สอท. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากประชาชนชาวอาร์เจนตินาส่วนใหญ่ยังมีความรู้เกี่ยวกับ ปทท. ที่จำกัด อีกทั้งการริเริ่มส่งเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษานั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นบุคคลชั้นนำในสังคมอาร์เจนตินาต่อไป
1.4 การเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ramón Javier Mestre นายกเทศมนตรีนคร Córdoba
- นายกเทศมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้พบปะกับ ออท. ในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีเห็นว่า คสพ. รปท. และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ตนเคยมีโอกาสเดินทางไปเยือนมาเลเซียแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไป ปทท.
 
- ออท. ชี้แจงว่า ปทท. และเมือง Córdoba มีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันอีกมาก ออท. เห็นพ้องว่า ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเป็นสื่อที่จะทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้น ในขณะที่พบปะกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ออท. ก็ได้ชี้แจงว่า สอท. มีแผนการที่จะดำเนินโครงการ Thailand Corner กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Córdobaเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปทท. ในกลุ่มนักศึกษาอาร์เจนตินา นายกเทศมนตรีเห็นว่า โครงการดังกล่าวของ สอท. เป็นประโยชน์อย่างมากและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
 
- นายกเทศมนตรีชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัททัวร์ต่างๆ ในเมือง Córdoba มีการประชาสัมพันธ์และจัดทัวร์ไปเที่ยว ปทท. มากขึ้น ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ทราบดีว่า ปทท. มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามหลายแห่ง ออท. ชี้แจงเพิ่มว่า มีนักท่องเที่ยวชาวอาร์เจนตินาเดินทางไปท่องเที่ยว ปทท. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 10,539 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เดินทางไป ปทท. มากเป็นอันดับ 2 รองจากบราซิล
 
- ในขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีเห็นว่า ปทท. สามารถขยายความร่วมมือทางด้านการค้ากับจังหวัด Córdoba เช่นกัน เนื่องจากจังหวัด Córdoba เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์ 5 บริษัท และโรงงานประกอบเครื่องบินอีก 1 บริษัท ตลอดจน บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น Intel, IBM และ Motorola เป็นต้นจังหวัด Córdoba จึงมีศักยภาพสูงที่จะเป็นแหล่งลงทุนแห่งแรกของนักธุรกิจไทย อีกทั้ง จังหวัด Córdoba มีวัฒนธรรมการทำงานที่ผสมประสานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม ต่อมา นายเทศมนตรีสอบถามถึงชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัด Córdoba ออท. ชี้แจงว่า มีชุนชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่อาร์เจนตินาน้อยมาก ปัจจุบัน มีหญิงไทยเพียง 1 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด Córdoba และนักศึกษาไทยภายใต้โครงการ AFS อีก 1 คน
 
1.5 การพบปะนาย Héctor J. Paglia รมว. กระทรวงการวางแผน การลงทุน และการเงิน
- รมว. Paglia กล่าวต้อนรับ ออท. และคณะ รมว. Paglia ตระหนักดีว่า ปทท. มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับ ออท.
 
- ออท. รู้สึกยินดีที่ได้พบปะกับ รมว. Paglia เช่นกัน การเดินทางไปจังหวัด Córdoba ในครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เดินทางมาเข้ารับหน้าที่เมื่อกลางปี 2554 ออท. ชี้แจงว่า จากการพบปะกับบุคคลสำคัญต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปทท. เห็นว่า จังหวัด Córdoba มีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก รมว. Paglia ทราบว่า รัฐบาลไทยนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง “Sufficient Economy” มาประยุกต์ใช้กับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งทางจังหวัด Córdoba อาจจะเรียนรู้จากฝ่ายไทยเพิ่มเติม
 
- รมว. Paglia ชี้แจงว่า กระทรวงวางแผน การลงทุน และการเงินของจังหวัด Córdoba มีหน้าที่หลักในการรวบรวมและจัดทำสถิติต่างๆ อาทิ ราคาสินค้า อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการวางแผนการพัฒนาและการลงทุนของภาครัฐ นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลจังหวัดอื่นๆ ในตอนกลางของประเทศ (Central Region) อาทิ จังหวัด Santa Fe และ Entre Rio เพื่อใช้ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ Bio-Oceanic Corridor เป็นประโยชน์ในการดึงดูดเงินทุนและเทคโนโลยีจาก ตปท. ปัจจุบัน จังหวัด Córdoba มีแผนการที่จะพัฒนาทางหลวง(Highways) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมือง Córdoba กับเมือง Rio Cuarto ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด Córdoba ในขณะเดียวกัน จังหวัดมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน อาทิพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวลตลอดจนรัฐบาลพยายามเชิญชวนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปสำรวจและผลิตน้ำมันในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
 
- ออท.ชี้แจงว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล เนื่องจาก ปทท. มีวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร จึงมีการรณรงค์ให้แยกขยะเพื่อนำมาใช้ผลิตพลังงานชีวมวล อย่างไรก็ดี ฝ่ายไทยสนใจที่จะเรียนรู้จากนานาประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงาน ส่วนพลังงานลมนั้น ยังมีความเป็นไปได้น้อยเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และกำลังลมที่จำกัด รมว. Paglia แจ้งว่า ในจังหวัด Córdoba มีการใช้พลังงานลมจำนวนมากในเมือง Cuarto Viento (แปลว่าเมือง 4 ลม)
 
1.6 การพบปะนาย Jorge Alberto Lawson รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และเหมืองแร่
- รมว. Lawson กล่าวต้อนรับ ออท. และคณะ พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นของ ออท. เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างกัน
 
- ออท. ชี้แจงว่า จากการพบปะกับ ProCórdoba และหน่วยงานต่างๆ ออท. เห็นว่า สินค้าที่จังหวัด Córdoba สามารถส่งออกไป ปทท. เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของ ปทท. คือ เครื่องจักรการเกษตร ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และไวน์ ทั้งนี้ ออท. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยที่เครื่องจักรการเกษตรส่วนใหญ่ของอาร์เจนตินาเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับภาคการเกษตรของไทย ดังนั้น อาจจะต้องมีการดัดแปลงและปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาคการเกษตรของไทยมากขึ้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเดินทางไป ปทท. เพื่อหารือทางด้านเทคนิคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่จริง
 
- รมว. Lawson ชี้แจงว่า จังหวัด Córdoba มีอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่ และเชื่อมั่นว่าสามารถดัดแปลงเครื่องจักรและเครื่องมือตรงตามความต้องการของไทยได้ ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็มีความก้าวหน้าอย่างมากล่าสุด ศูนย์วิจัยภายในจังหวัด Córdoba สามารถคิดค้นการนำกระดูกมาทำฟันปลอมได้แล้ว ในส่วนของไวน์ จังหวัด Córdoba มิใช่เป็นจังหวัดที่ผลิตไวน์ แต่กำลังจะริเริ่มส่งเสริมการลงทุนทางด้านนี้มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสาขาหนึ่งที่นักธุรกิจไทยที่สนใจสามารถจะเข้าไปทุน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พร้อมและยินดีจะให้การสนับสนุนต่อไป
 
1.7 การพบปะบาทหลวง Luis Rafael Velasco S.J. อธิการบดี ม. คาทอลิกแห่ง Córdoba
- บาทหลวง Velasco S.J. แจ้งว่า มหาวิทยาคาทอลิกแห่ง Córdoba (Universidad Católica de Córdoba) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและมีเชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบัน มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยในนานาประเทศ อาทิ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ
 
- ออท. แจ้งว่า ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัย La Plata ของอาร์เจนตินา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ เคยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างกันในอดีต แต่ก็หยุดชะงัดลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย อย่างไรก็ดี สอท. มีแผนการที่จะผลักดันให้รื้อฟื้นโครงการดังกล่าวอีกครั้ง นอกจากนี้ มหาวิยาลัยต่างๆ ใน ปทท. มีหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษา ตปท. ไปศึกษาที่ ปทท. มากขึ้น โดยเฉพาะสาขาวิชาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตลอกจนการประกอบอาหาร (Gastronomic)
 
- นาย Alejandro José Groppo คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ชี้แจงว่า ตนทราบถึงชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทางคณะรัฐศาสตร์สนใจจะแสวงหาความร่วมมือกับจุฬามหาวิทยาลัยทางด้านการพัฒนาชุมชนและ Urbanization โดยอาจมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันคล้ายกับที่ทำกับมหาวิทยาลัย La Plata เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาระหว่างกัน ออท. เห็นพ้องว่า มหาวิทยาคาทอลิกของจังหวัด Córdoba สามารถทำ คตล. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจะขยายความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ สอท. จะส่งสำเนาบันทึกความเข้าใจที่เคยทำกับมหาวิทยาลัย La Plata มาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในโอกาสแรกต่อไป
 
- ออท. ชี้แจงว่า เมื่อปี 2554 สอท. ได้ดำเนินโครงการ Thailand Corner กับมหาวิทยาลัย La Plata ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงประสงค์จะดำเนินโครงการดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Córdoba โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และนักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะเป็นบุคคลชั้นนำในสังคมอาร์เจนตินาต่อไปบาทหลวง Velasco S.J. ยินดีและพร้อมจะให้ความร่วมมือกับ สอท. ในทุกด้าน ต่อมา จนท. ของมหาวิทยาลัยได้นำ ออท. และคณะเยี่ยมชมคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยด้วย
 
1.8 การพบปะนาย Horacio A. Gioino ผู้จัดการฝ่ายช็อกโกแลตของบริษัท Arcor Groupo
- นาย Gioino ชี้แจงว่า บริษัท Arcor Groupo (www.arcor.com.ar) เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด Córdoba เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตและขนมหวานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งครอบครัว Pagani เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1951 และเป็นเจ้าของจนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ อาทิ เปรู บราซิล และชิลี มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก เมื่อปี ค.ศ. 2006 บริษัท Arcor Groupo ส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่ ปทท. เป็นครั้งแรก โดยมีบริษัท Sino Pacific เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย โดยที่ยอดขายที่ ปทท. มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช็อกโกแลต “Bon o Bon” และ “Rocklets” บริษัทจึงมีแผนการที่เปิด Sale Officeในขณะนี้ ได้ส่งตัวแทนไป ปทท. แล้ว คาดว่า น่าจะสามารถเปิด Sale Office ได้ในไม่ช้า
 
- ออท. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่า บริษัท Arcor Groupo มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ ปทท. และกำลังจะเปิด Sale Office ที่ ปทท. ด้วย ออท. แจ้งว่า หากมีอะไรที่ สอท. จะสามารถช่วยเหลือได้ก็ขอให้ติดต่อกับ สอท. ได้ตลอดเวลา ต่อมา จนท. ของบริษัทฯ นำ ออท. และคณะเยี่ยมชมโรงงานผลิตช็อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์เกือบทุกขั้นตอน
 
- นาย Horacio ได้มอบช็อกโกแลตและขนมหวานต่างๆ  ที่บริษัทผลิตเป็นของที่ระลึกให้แก่ ออท. และคณะ  ในขณะเดียวกัน ออท. ได้มอบเนคไทผ้าไหมไทย พร้อมด้วยเอกสาร “Spot on Thailand” เพื่อให้ทางบริษัท Arcor Grupo ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 
1.9  การเยี่ยมชมฟาร์ม San Ceferino Campos ที่เมือง Oliva
- ฟาร์ม San Ceferino เป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัด Córdoba โดยมีครอบครัว Ramonda เป็นเจ้าของ พื้นที่ส่วนใหญ่ให้เช่าเพื่อสำหรับทำการเพาะปลูก โดยเฉพาะถั่วเหลือง ในขณะเดียวกัน ครอบครัว Ramonda ใช้พื้นที่บางส่วนที่เหลือสำหรับการเลี้ยงวัวเนื้อในลักษณะ Feedlot โดยจะซื้อลูกวัวมาจาก Chaco ราคาประมาณ 500-600 เปโซต่อตัว และจะเลี้ยงดูจนได้น้ำหนักที่เหมาะสมก่อนการจำหน่าย ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ฟาร์ม San Ceferino มีวัวประมาณ 2,000 ตัว ทั้งนี้ สอท. มีข้อสังเกตว่า ฟาร์ม San Ceferino มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีการใช้เครื่องจักรเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันมีพนักงานที่ดูแลกิจการทั้งหมดของฟาร์มเพียง 8 คน ซึ่งสะท้อนถึงเทคโนโลยีทางด้านการ เกษตรที่ทันสมัยของอาร์เจนตินา
 
- นอกจากนี้ สอท. ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการส่งออกวัวพันธุ์หรือเชื้อพันธุ์ไป ตปท. นาย Fernando Ramonda ชี้แจงว่า ถึงแม้ยังไม่มีกฎหมายห้ามการส่งออกวัวพันธุ์ไป ตปท. ในชั้นนี้ แต่ขั้นตอนในการขออนุญาตมีความซับซ้อนและยากลำบากเป็นอย่างมาก ในขณะที่ การส่งออกเชื้อพันธุ์น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า ต่อมา นาย Ramonda และพี่ชายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ออท. และคณะ ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ออท. จึงมอบเนคไทผ้าไหมไทยเป็นของที่ระลึกแก่นาย Ramonda
 
2) ปัญหาและอุปสรรค - สอท. เห็นว่า การดำเนินโครงการส่งเสริม คสพ. กับจังหวัด Córdoba ในครั้งนี้ มีอุปสรรคน้อยมาก เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง กต. อาร์เจนตินา รัฐบาลจังหวัด Córdoba เทศบาลนคร Córdoba ProCórdoba และหอการค้าของจังหวัด Córdoba ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกำหนดการนัดหมายตามความต้องการของ สอท.นอกจากนี้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้พบปะมีความเป็นมืออาชีพสูง (Professionalism) มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าเป็นอย่างดี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมการทำงานที่ผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม ทำให้การทำงานของคนในจังหวัด Córdoba มีประสิทธิภาพมากกว่าจังหวัดอื่นๆ
 
3) ข้อสังเกตเพิ่มเติม - การเดินทางเยือนจังหวัด Córdoba ในครั้งนี้ สอท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ProCórdoba ทั้งการจัดกำหนดการพบปะกับภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงการมอบหมายผู้ติดตามดูแลคณะตลอดเวลา ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับคณะ นอกจากนี้ ProCórdoba เป็นเพียงไม่กี่หน่วยงานในอาร์เจนตินาที่มีฝ่ายดูแลกิจการด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันมีนาย Simón Blengino เป็นหัวฝ่ายดังกล่าว จากการสนทนากับนาย Blengino ทราบว่า คณะธุรกิจส่วนใหญ่ในจังหวัดCórdoba มีความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ ปทท. โดยนาย Blengino เคยมีโอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียและมาเลเซียแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไป ปทท.
 
- จากการเยี่ยมชมมหาวิทยาคาทอลิกของจังหวัด Córdoba สอท. รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากกับระบบการบริหารจัดการและความทันสมัยพร้อมทั้งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความกระตือรืนร้นที่จะมีความร่วมมือกับ ปทท.อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาคาทอลิกแห่ง Córdoba มีหลักสูตรสอนภาษาสเปนและวัฒนธรรมของชาวอาร์เจนตินาในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้จังหวัด Córdoba เป็นศูนย์กลางของ Language Tourism ของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า สนใจและอาจเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยที่ต้องการจะศึกษาภาษาสเปนในอาร์เจนตินา
 
- สอท. เห็นว่า นอกเหนือจากกรุงบัวโนสไอเรสแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรส่งเสริมให้คณะนักธุรกิจได้เดินทางไปจังหวัด Córdoba ด้วย เพื่อแสวงหาโอกาสที่จะขยายความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป
 

 
โครงการ Road Show

เมือง Bahía Blanca จังหวัด Buenos Aires
จังหวัด Neuquén
จังหวัด Tierra del Fuego article
จังหวัด Mendoza articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.