ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ความเป็นส่วนตัว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจในอาร์เจนตินา ภายใต้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ยึดถือความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ผู้ใช้บริการเว็บไซท์ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้

- ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ไม่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซท์แห่งนี้ ยกเว้นว่าผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ

- ผู้ใช้บริการอาจติดต่อศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ (โดยให้ข้อมูลส่วนบุคคล) ผ่านทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยให้ข้อคิดเห็นหรือส่งคำถามต่างๆ ซึ่งศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบข้อซักถาม / ข้อคิดเห็นแก่ผู้ใช้บริการ และปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ อาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการไปให้หน่วยราชการอื่นๆ ของไทย เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นต่อไป

- เว็บไซท์แห่งนี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์หน่วยราชการและภาคเอกชนอื่นๆ เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์เหล่านั้นแล้ว ตระหนักดีว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการเว็บไซท์ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ แล้ว และต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บไซท์นั้น 

- ศุนย์ข้อมูลธุรกิจฯ มีเจตนารมย์อย่างแน่วแน่ที่จะจัดทำข้อมูลและเนื้อหาเว็บไซท์แห่งนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ไม่รับรองว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซท์แห่งนี้ไม่มีข้อผิดพลาด ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ไม่รับรองว่าข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซท์แห่งนี้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยและได้รับการปรับปรุงจนถึงวันที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการในเว็บไซท์แห่งนี้  และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซท์แห่งนี้ ก่อนการใช้หรืออ้างอิง หรือด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

- ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซท์แห่งนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

- ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ให้บริการข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ไม่ได้รับรองข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซท์แห่งนี้ รวมทั้งข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ถือว่าเป็นท่าทีหรือนโยบายของศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ให้บริการข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ

- ศุนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายอันเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ สมบูรณ์ และความเป็นประโยชน์ของข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซท์แห่งนี้ ผู้ใช้บริการตระหนักดีว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซท์แห่งนี้ได้รับความค้มครองตามกฎหมายส่วนบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซท์แห่งนี้จะได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้Copyright © 2010 All Rights Reserved.